Arhive kategorije: Konkurs

Rang liste kandidata 19.01.2018.

JU OŠ “Kalesija” Kalesija

Obrazac 6 (nastavnici, stručni saradnici i saradnici)

RANG-LISTA  KANDIDATA

(radno mjesto: Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva – konkursna pozicija broj: 26.1.)

 R. br.  Ime i prezime kandidata  Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje  Intervju Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova
1 Jozić-Mujčinović Ivana Tuzla 09.12.2003 29.12.2017 3,0 8% 39,53
2 Suljagić Hasan Lukavac 23.02.2004 29.12.2017 3,0 8% 39,10
3 Tuholjaković Munevera Višća 28.12.2005 29.12.2017 3,0 19% 37,84
4 Bektić Mirela Kalesija 10.02.2006 29.12.2017 3,0 20% 37,68
5 Avdić Edita Lukavac 24.12.2004 29.12.2017 3,0 8% 36,94
6 ibrišimović Mersiha Tuzla 24.12.2004 29.12.2017 3,0 8% 36,94
7 Milić Alma Banovići 21.12.2004 29.12.2017 3,0 8% 36,94
8 Zelenturović Indira Tuzla 18.01.2005 29.12.2017 3,0 8% 36,72
9 Jusufović H. Alma Tuzla 10.01.2004 29.12.2017 3,0 36,40
10 Aščić Tina Vukovije G. 11.09.2006 29.12.2017 3,0 20% 36,00
11 Ibrahimović Melisa Tuzla 04.07.2005 29.12.2017 3,0 32,80
12 Klapić Edvina Priluk 14.07.2005 29.12.2017 3,0 32,80
13 Beširović Ferzeta Kalesija 19.09.2008 29.12.2017 3,0 30% 32,76
14 Musić Mevlida Tinja 26.01.2010 29.12.2017 3,0 30% 28,60
15 Mešić Esma Kalesija 25.06.2009 29.12.2017 3,0 20% 28,08
16 Lolić Medina S. Han 19.10.2007 29.12.2017 3,0 27,40
17 Hrustić Senad Kalesija 13.07.2010 29.12.2017 3,0 22% 25,38

KANDIDATI KOJI NISU PRISTUPILI NA INTERVJU

R. br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa
1 Halilović Jasmina Gračanica Nije pristupila na intervju
2 Isić Amela Tuzla Nije pristupila na intervju
3 Ćasurović Aida Živinice Nije pristupila na intervju
4 Brčaninović Asmira Živinice Nije pristupila na intervju
5 Sinanović Erna Dobrnja Nije pristupila na intervju

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Napomena:

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

KOMISIJA ZA BODOVANJE

 1. Bajrić Hamdija
 2. Alibašić Alma
 3. Osmanović Edina

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 19.1.2018godine, u 8,45 sati;

POTPIS DIREKTORA Fahrudin Hamzić

 

 

JU OŠ “Kalesija”

Obrazac 6 (nastavnici, stručni saradnici i saradnici)

RANG-LISTA  KANDIDATA

(radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva – konkursna pozicija broj: 26.2.)

 R. br.  Ime i prezime kandidata  Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje  Intervju Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova
1 Džinić Alisa S. Han 24.02.2009 29.12.2017 3,0 8% 26,14
2 Alihodžić Naida Živinice 15.06.2009 29.12.2017 3,0 23,40
3 Bundavica Esmerlda Tuzla 23.11.2010 29.12.2017 3,0 20% 24,00
4 Katana Damir Tuzla 15.07.2009 29.12.2017 3,0 23,20
5 Šmigalović Selma Tuzla 15.09.2009 29.12.2017 3,0 22,80
6 Brašnjić Munevera Tinja 21.02.2011 29.12.2017 3,0 20% 23,28
7 Brkić Jasmina Tuzla 10.06.2010 29.12.2017 3,0 21,00
8 Imamović Vahida Vukovije D. 08.06.2010 29.12.2017 3,0 21,00
9 Damadžić Melisa Tuzla 03.09.2012 29.12.2017 3,0 20% 18,72
10 Sakić Mersiha Tojšići 14.09.2011 29.12.2017 3,0 18,00
11 Jahić Nihad Podgajevi 22.12.2011 29.12.2017 3,0 17,40
12 Musić Meliha Tinja 20.06.2014 29.12.2017 3,0 30% 14,82
13 Vehabović Amina Srebrenik 20.07.2015 29.12.2017 3,0 8,80

KANDIDATI KOJI NISU PRISTUPILI NA INTERVJU

R. br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa
1 Bijelić Merisa Srebrenik Nije pristupila na intervju

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Napomena:

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

KOMISIJA ZA BODOVANJE

 1. Bajrić Hamdija
 2. Alibašić Alma
 3. Osmanović Edina

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: _19.1.2018. godine, u _8,45 sati;

POTPIS DIREKTORA Fahrudin Hamzić (na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail